Zenica naša riječ nezavisna novina novine novosti kjige priče pdf galerija slike sport oglasi konkursi tenderi marketing
Prvi broj
Naslovnica
prvog izdanja
Nezavisne novine
PDF
PDF izdanje
novog broja
Autor: Razija Bašić
INTERVIEW: MIRALEM GALIJAÅ EVIĆ, PREMIJER ZE-DO KANTONA Federacija BiH svojim odlukama ugrožava kantone
Intervju slika Do sada likvidnost budžeta nije bila ugrožena l U ovoj godini očekuje se realizacija budžeta u istom obimu, ukoliko ne bude nepredviđenih odluka sa nivoa F BiH, koja svoju nelikvidnost pokušava prebaciti kantonima l Briga o mladima čini rad ove Vlade prepoznatljivim
U proteklih nekoliko godina Budžet Zeničko-dobojskog kantona ostvario je suficit. Stanje je bilo stabilno. Realizovali su se planirani zadaci bez poteškoća. Došlo je do povećanja plata budžetskih korisnika, a ZE-DO kanton je u Federaciji Bosne i Hercegovine sa začelja prešao na lidersku poziciju. Međutim, prvo polugodište ove godine je iza nas, budžet Federacije BiH je u krizi, a prema dostupnim podacima punjenje budžeta ZE-DO kantona nije ostvareno u planiranom iznosu, što je i bio povod za razgovor sa Miralemom Galijaševićem, premijerom ZE-DO kantona.

Poslovanje sa suficitom, rezultat ispravne budžetske politike

NR: Kažite nam nešto više o punjenju budžeta u proteklih šest mjeseci? Hoće li doći do rebalansa budžeta i zbog čega? Å ta dalje slijedi?
GALIJAÅ EVIĆ: Kao što je poznato u proteklih pet godina Vlada Kantona je poslovala sa suficitom, poslije negativnog salda koji je zatekla, što govori da je zacrtana budžetska politika ispravna. Također su i izvještaji revizora za protekle tri godine bili pozitivni. Prije svake budžetske godine sa budžetskim korisnicima dogovorimo visinu plate, toplog obroka i regresa, što donosi određenu stabilnost u poslovanju. Do sada su redovno isplaćivane plate, topli obrok i regres za 8.500 budžetskih korisnika. Samo za plaće treba prikupiti 11 miliona KM i 1,5 miliona KM za topli obrok. Pored redovnih isplata plaća prioritet su nam i isplate naknada po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i naknade za demobilisane borce. Tokom ove godine pojavili su se problemi koji mogu uticati na poslovanje Kantona, kao što su manji priliv sredstava, punjenje budžeta u iznosu od 82 odsto, te činjenica da se određene obaveze sa federalnog nivoa prenose na kanton. Do sada likvidnost budžeta nije bila ugrožena. Međutim, već sada moramo posegnuti za rebalansom jer imamo prijenos dvije obaveze sa federalnog nivoa, naknade za demobilisane borce i kupovinu udžbenika za osnovce od prvog do četvrtog razreda. U trećem kvartalu ćemo napraviti analizu punjenja budžeta te ako bude potrebno opredijeliti se za opsežniji rebalans, što je ustvari preusmjeravanje sredstava. Å to se tiče realizacije budžeta, i ranijih godina je ostvarivana u prosjeku od 90 do 93 odsto. Očekujemo realizaciju budžeta u istom obimu i ove godine, ukoliko ne bude nepredviđenih odluka sa nivoa F BiH, koja svoju nelikvidnost pokušava prebaciti kantonima.

Federacija BiH “vruć kesten” prebacila kantonima

NR: Vlada FBiH je donijela brojne zakone i odluke, te njihovu implementaciju prenijela na kantonalne nivoe što je umnogome poremetilo poslovanje Kantona, te nekih kantonalnih službi. Kažite nam nešto o tome?
GALIJAÅ EVIĆ: Pored redovnih zadataka u posljednje vrijeme sve više se bavimo problemima iniciranim odlukama i zaključcima Vlade F BiH, koja određene zadatke prebacuje na kantone. Jedna od njih je potpisivanje kolektivnih ugovora na federalnom nivou. Kada su sklapani ovi ugovori kantoni nisu konsultovani mogu li te obaveze ispoštovati, tako su nas sada ti nerealni kolektivni ugovori opteretili tužbama. Dalje, Zakon o demobilisanim borcima se poslije godinu i po dana primjene sa Federacije prebacio na kantone i kantonalne službe zapošljavanja, što ugrožava budžet jer kada smo planirali, ti troškovi nisu predviđeni. Sada smo prinuđeni da izvršimo rebalans budžeta, kako bi obezbijedili sredstva za isplate demobilisanim borcima jer je očito da ih Federacija nema. Vlada ZE-DO kantona će obezbijediti kroz rebalans budžeta 2,8 miliona KM za aprilske isplate, ali time problem nije riješen. Za prva tri mjeseca novac je obezbijedila Kantonalna služba za zapošljavanje, čime je istrošila sve fondove te dovela u pitanje realizaciju ostalih prava nezaposlenih osoba. Mislim da pitanje ovih isplata treba zakonski riješiti na nivou države, preraspodjelom sredstava sa jedinstvenog računa. Nisam za to da svaka komponenta posebno, Armija BiH i HVO, rješavaju ove probleme. Tu je i posljednja odluka Vlade F BiH da se našem kantonu, samo dva mjeseca prije početka školske godine, dodijeli 1,4 miliona KM za nabavku udžbenika, za osnovce od prvog do četvrtog razreda. Bojim se da nećemo uspjeti realizovati ovu odluku u tako kratkom roku zbog složenosti procedure utroška tih sredstava.

Nova utuživanja mogu ugroziti likvidnost budžeta

NR: Kakva je situacija sa tužbama budžetskih korisnika po osnovu kolektivnih ugovora, te postoji li način da se ovaj problem konačno riješi?
GALIJAÅ EVIĆ: Svi kantoni u Federaciji, osim Sarajevskog, opterećeni su tužbama budžetskih korisnika zaposlenih u administraciji, sudstvu, obrazovanju i unutrašnjim poslovima. Trenutno imamo izdvojena sredstva za ona sudska izvršenja koja su izvršna, a koja su prošla reviziju i apelaciju. U narednom periodu u vansudskim nagodbama, putem Pravobranilaštva i zastupnika tužilaca, odnosno advokata, postići će vansudske nagodbe kako bi se ove tužbe isplatile. Do sada je za ove namjene utrošeno sedam miliona KM, a ne možemo procijeniti visinu potraživanja preostalih budžetskih korisnika zbog neujednačene dosadašnje sudske prakse. Apelujemo da se ne ide dalje sa utuživanjima jer to može ugroziti likvidnost budžeta kantona, a posljedice će biti neredovne isplate plaća. Nažalost, Federacija je potpisala kolektivne ugovore koji se mogu raskinuti samo uz pristanak potpisnika, a nama su svezane ruke da nešto izmijenimo do novih kolektivnih ugovora, na čemu trenutno radimo.

Sve veća briga o mladima

NR: Briga o mladima je nešto što rad ove Vlade čini prepoznatljivim. Dodijeljeno je oko 1.450 stipendija. Prije par mjeseci nagradili ste najboljeg studenta, nedavno 104 školarca. Tu su i krediti koji omogućavaju mladima da što prije riješe stambeno pitanje, dodatni poticaji za mlade poduzetnike i još puno, puno toga. Ipak, osnovni problem i dalje ostaje velika nezaposlenost u Kantonu. Može li se u tom segmentu nešto više uraditi?
GALIJAÅ EVIĆ: Mladi su najvažniji segment društva i ova Vlada na različite načine pokušava da im pomogne, kroz stipendiranje studenata, subvencioniranje troškova smještaja u studentske domove, nagrađivanjem najboljih učenika i studenata, ulaganjima u opremanje i modernizaciju školskih ustanova. Od prošle godine smo krenuli sa kreditiranjem mladih kako bi što prije riješili stambeno pitanje. Ta sredstva smo planirali u iznosu od šest miliona KM. Apliciralo je 128 kandidata, a odobreno je više od dva miliona KM za stambeno rješavanje 48 mladih ljudi. Svakako da je prvi i osnovni segment zapošljavanje mladih. Vlada nastoji da sveukupnim aktivnostima pospješi zapošljavanje, tu su mjere koje se odnose na podsticaje u investiranju, ali i zapošljavanju, potom zapošljavanje volontera i pripravnika, zatim kroz obrazovnu politiku i otvaranje odsjeka na Zeničkom univerzitetu koji će školovati deficitarne kadrove.U narednom periodu posebna pažnja će biti posvećena problemu zapošljavanja mladih.

NR: Čini se da ni drugo polugodište u ZE-DO kantonu neće biti bez poteškoća kada je riječ o punjenju budžeta. Inflacije su sve učestalije, sve više stanovništva živi na rubu egzistencije, a idu i općinski izbori. Reklo bi se da baš i nema mjesta optimizmu?
GALIJAÅ EVIĆ: Ne možemo ostati imuni na svjetska kretanja, poput poskupljenja hrane i energenata.To će se sigurno reflektovati i na naš kanton. Najveći problem je što vlade, na državnom i federalnom nivou nemaju nikakav program zajedničke zaštite najugroženijih kategorija stanovništva. Ne postoje nikakvi programi zaštite domaće proizvodnje, povećanja proizvodnje hrane. Mjere štednje su neophodne i ako se budemo racionalno ponašali spram potrošnje ubijeđen sam da ćemo i ovu budžetsku godinu završiti bez nekih stresova, odnosno da ćemo i dalje biti likvidni.
Izdanja
Retro Kutak
Retro Kutak